Các đơn vị trực thuộc

Video

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông tin cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

03-05-2017 02:39:55 PM
Với sự tham dự 25 cổ đông tương ứng với 50.000 cổ phiểu, chiếm tỷ lệ 100,00% Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã nhất trí thông qua.
Sáng ngày 21/4/2017, tại Hội trường số 42 Tôn Thất Thuyết, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham dự 25 cổ đông tương ứng với 50.000 cổ phiểu, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

                 Đại hội đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao  của các cổ đông thông qua các nội dung sau:

                        1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

                         2. Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán).

                        3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

                       4. Thông qua tờ trình của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế                             hoạch SXKD năm 2017

              Trong năm 2016, mặc dù gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do quy luật cạnh tranh của cơ chế thị trường. Trước tình hình trên Cấp ủy- HĐQT-Ban Giám đốc Công ty đã nổ lực cố gắng tập trung lãnh đạo nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định. . Mặc dù chỉ tiêu doanh thu không đạt kế hoạch (đạt 88,89%KH) nhưng chỉ tiêu lợi nhuận vượt so với kế hoạch đề ra (tăng 39,07%KH), mức chia cổ tức là 20%/CP. Mức cổ tức chia cho các cổ đông được đảm bảo duy trì luôn cao hơn mức lãi suất ngân hàng.Công tác quản lý chặt chẽ, hiệu quả vốn được bảo toàn và phát triển Hoạt động kiểm tra, giám sát được triển khai đúng quy định để đảm bảo vốn đầu tư của Công ty được sử dụng hiệu quả, đúng quy định về quản lý tài chính. Việc chấp hành pháp luật về thuế và các mặt hoạt động khác đều được công ty chấp hành nghiêm chỉnh. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, người lao động, nhiệt tình trong công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội, công tác từ thiện xoá đói giảm nghèo của địa phương,… và quan trọng hơn cả là đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ với các cổ đông.

              Việc chăm lo đời sống của người lao động được bảo đảm tốt, tạo được sự yên tâm của người lao động gắn bó hơn với công ty. Tình hình ANTT-ATCQ được giữ vững, tập thể cán bộ đảng viên, công nhân viên đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, an tâm công tác và tự giác chấp hành các quy định của đơn vị.

               Đạt được kết quả trên là có sự đóng góp của Quý cổ đông, sự toàn tâm toàn ý của tập thể CBCNV- người lao động đã phát huy tính chủ động và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, công ty luôn giữ được mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo được sự thân thiện và uy tín trong hợp tác kinh doanh.

             Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ô. Nguyễn Văn Mai - CT.HĐQT kêu gọi Quý cổ đông cùng toàn thể CB-CNV- người lao động phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016, khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý cho việc xây dựng và phát triển Công ty ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó luôn tạo sự thân thiện, quan hệ tốt với khách hàng và uy tín hợp tác trong kinh doanh. Luôn giữ vững ổn định về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cơ quan và phòng chống cháy nổ. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2017.

                                                                                         

                                                                                               Một số hình ảnh tại Đại hội.

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Sản phẩm

Đối tác