Các đơn vị trực thuộc

Video

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông tin cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

18-07-2018 11:03:28 AM
Sáng ngày 17/4/2018, tại Hội trường số 42 Tôn Thất Thuyết, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham dự 19 cổ đông tương ứng với 50.000 cổ phiểu, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Với sự tham dự 19 cổ đông tương ứng với 50.000 cổ phiểu, chiếm tỷ lệ 100,00% Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

                 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

                2.o cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán)

                3. o cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

                4. Thông qua tờ trình của HĐQT về kết quả SXKD năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

                5. Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

              Trong năm 2017, mặc dù gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do quy luật cạnh tranh của cơ chế thị trường. HĐQT-Ban Giám đốc Công ty đã nổ lực cố gắng tập trung lãnh đạo nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định. Công tác quản lý chặt chẽ, hiệu quả vốn được bảo toàn và phát triển. Doanh thu đạt 111,8%KH lợi nhuận đạt100,09%KH. Mức chia cổ tức là 25%/CP

              Mức cổ tức chia cho các cổ đông được đảm bảo duy trì luôn cao hơn mức lãi suất ngân hàng.Công tác quản lý chặt chẽ, hiệu quả vốn được bảo toàn và phát triển Hoạt động kiểm tra, giám sát được triển khai đúng quy định để đảm bảo vốn đầu tư của Công ty được sử dụng hiệu quả, đúng quy định về quản lý tài chính. Việc chấp hành pháp luật về thuế và các mặt hoạt động khác đều được công ty chấp hành nghiêm chỉnh. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, người lao động, nhiệt tình trong công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội, công tác từ thiện xoá đói giảm nghèo của địa phương,… và quan trọng hơn cả là đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ với các cổ đông.

              Việc chăm lo đời sống của người lao động được bảo đảm tốt, tạo được sự yên tâm của người lao động gắn bó hơn với công ty. Tình hình ANTT-ATCQ được giữ vững, tập thể cán bộ đảng viên, công nhân viên đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, an tâm công tác và tự giác chấp hành các quy định của đơn vị.

Một số hình ảnh Đại hội

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Sản phẩm

Đối tác