Các đơn vị trực thuộc

Video

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tin Tức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

19-04-2018 02:17:11 PM
Với sự tham dự 19 cổ đông tương ứng với 50.000 cổ phiểu, chiếm tỷ lệ 100,00% Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã nhất trí thông qua.

           Sáng ngày 17/4/2018, tại Hội trường số 42 Tôn Thất Thuyết, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham dự 19 cổ đông tương ứng với 50.000 cổ phiểu, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

            Đại hội đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao  của các cổ đông thông qua các nội dung sau:

                        1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

                              2. Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán).

                              3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

                              4. Thông qua tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.

             Trong năm 2017, mặc dù gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do quy luật cạnh tranh của cơ chế thị trường. HĐQT-Ban Giám đốc Công ty đã nổ lực cố gắng tập trung lãnh đạo nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định. Công tác quản lý chặt chẽ, hiệu quả vốn được bảo toàn và phát triển. Doanh thu đạt 111,8%KH,  lợi nhuận đạt 100,09%KH. Mức cổ tức chia cho các cổ đông được đảm bảo duy trì luôn cao hơn mức lãi suất ngân hàng, dự kiến mức chia cổ tức là 25%/CP

Việc chăm lo đời sống của người lao động được bảo đảm tốt, tạo được sự yên tâm của người lao động gắn bó hơn với công ty. Tình hình ANTT-ATCQ được giữ vững, tập thể cán bộ đảng viên, công nhân viên đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, an tâm công tác và tự giác chấp hành các quy định của đơn vị.

Đạt được kết quả trên là có sự đóng góp của Quý cổ đông, sự toàn tâm toàn ý của tập thể CBCNV- người lao động đã phát huy tính chủ động và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, công ty luôn giữ được mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo được sự thân thiện và uy tín trong hợp tác kinh doanh.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ô.Nguyễn Văn Mai kêu gọi Quý cổ đông cùng toàn thể CB-CNV- người lao động khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2018.

 

Một số hình ảnh Đại hội

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Sản phẩm

Đối tác