Các đơn vị trực thuộc

Video

Đại hội đồng cổ đông tổng kết nhiệm kỳ (2010-2015)

Đại hội đồng cổ đông tổng kết nhiệm kỳ (2010-2015)

Đại hội đồng cổ đông tổng kết nhiệm kỳ (2010-2015)

Đại hội đồng cổ đông tổng kết nhiệm kỳ (2010-2015)

Đại hội đồng cổ đông tổng kết nhiệm kỳ (2010-2015)
Đại hội đồng cổ đông tổng kết nhiệm kỳ (2010-2015)

Tin Tức

Đại hội đồng cổ đông tổng kết nhiệm kỳ (2010-2015)

12-01-2017 10:10:22 AM
Trong nhiệm kỳ (2010-2015), HĐQT Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết đã quản lý, điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
            Sáng ngày 06/01/2017, tại Hội trường số 42 Tôn Thất Thuyết, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông tổng kết nhiệm kỳ (2010-2015) với sự tham dự 22 cổ đông tương ứng với 50.000 cổ phiểu, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao  của các cổ đông thông qua các nội dung sau:

 

     - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ (2010-2015) và phương hướng nhiệm kỳ (2015-2020);

     - Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ (2010-2015) và phương hướng nhiệm kỳ (2015-2020);

     - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2015-2020)

     

           Trong nhiệm kỳ (2010-2015), HĐQT Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết đã quản lý, điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các chủ trương mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh, vốn được bảo toàn và phát triển. Hoạt động kiểm tra, giám sát được triển khai đúng quy định để đảm bảo vốn đầu tư của Công ty được sử dụng hiệu quả, đúng quy định về quản lý tài chính. Việc chấp hành pháp luật về thuế và các mặt hoạt động khác đều được công ty chấp hành nghiêm chỉnh. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, người lao động, nhiệt tình trong công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội, công tác từ thiện xoá đói giảm nghèo của địa phương,… và quan trọng hơn cả là đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ với các cổ đông.

Đây chính là kết quả của những nỗ lực không ngừng của HĐQT, BGĐ cùng với quyết tâm rất lớn của tập thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty và sự hỗ trợ hiệu quả của Ban lãnh đạo Tổng công ty SAMCO, sự đóng góp của Quý cổ đông, sự toàn tâm toàn ý của tập thể CBCNV- người lao động đã phát huy tính chủ động và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, công ty luôn giữ được mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo được sự thân thiện và uy tín trong hợp tác kinh doanh.

Tuy nhiên cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty đang phải đối mặt với những thách thức, khó khăn không thể dự báo hết được như việc chỉ tiêu doanh thu năm 2014 không đạt kế hoạch do các nguyên nhân như giá nhiên liệu thường xuyên biến động, trong năm nhà nước điều chỉnh 19 lần giảm giá. Bên cạnh đó, Cửa hàng xăng dầu phải tạm ngưng kinh doanh trong thời gian hơn 2 tháng để xây dựng, sửa chữa lại cho phù hợp quy định nên doanh số giảm nhiều … đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện kế hoạch của đơn vị. Bên cạnh khó khăn do khách quan gây ra, Công ty phải khắc phục về nguồn nhân lực và những hạn chế về khả năng nguồn vốn để đưa Công ty phát triển vững chắc hơn nữa.

             Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ô. Nguyễn Văn Mai - CT.HĐQT kêu gọi Quý cổ đông cùng toàn thể CB-CNV- người lao động phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ (2010- 2015), khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý cho việc xây dựng và phát triển Công ty ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó luôn tạo sự thân thiện, quan hệ tốt với khách hàng và uy tín hợp tác trong kinh doanh. Luôn giữ vững ổn định về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cơ quan và phòng chống cháy nổ. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ (2015-2020).

Một số hình ảnh tại Đại hội.

 

 Chủ tọa Đại hội

 

 Thư ký Đại hội

 

Thay mặt Chủ tọa ĐH, Ô.Nguyễn Văn Mai Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT NK (2010-2015) và phương hướng NK (2015-2020)

 

Thay mặt Ban kiểm soát bà Lâm Thị Thu Oanh Báo cáo tổng kết hoạt động BKS NK (2010-2015) và phương hướng NK (2015-2020)

 

Cổ đông tham gia phát biểu ý kiến 

 

Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trình bày trước Đại hội

ĐH tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2015-2020)

 

HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2015-2020) ra mắt Đại hội

 

Ban điều hành Công ty ra mắt Đại hội

Các tin khác

Sản phẩm

Đối tác