Các đơn vị trực thuộc

Video

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TÔN THẤT THUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TÔN THẤT THUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TÔN THẤT THUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TÔN THẤT THUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TÔN THẤT THUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TÔN THẤT THUYẾT

Thông tin cổ đông

Thông Báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020

Thông Báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020

HĐQT Công ty CP Cảng Tôn Thất Thuyết đang tiến hành các thủ tục để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021...
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Sáng ngày 17/4/2018, tại Hội trường số 42 Tôn Thất Thuyết, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết...
Thông Báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thông Báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

HĐQT Công ty CP Cảng Tôn Thất Thuyết đang tiến hành các thủ tục để tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2018 - Thời...
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Với sự tham dự 25 cổ đông tương ứng với 50.000 cổ phiểu, chiếm tỷ lệ 100,00% Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông...
Đại hội đồng cổ đông tổng kết nhiệm kỳ (2010-2015)

Đại hội đồng cổ đông tổng kết nhiệm kỳ (2010-2015)

Trong nhiệm kỳ (2010-2015), HĐQT Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết đã quản lý, điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch...
Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty CP Cảng Tôn Thất Thuyết

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty CP Cảng Tôn Thất Thuyết

Sáng ngày 20/5/2016, tại Hội trường số 42 Tôn Thất Thuyết, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết...

Đối tác